จองห้องประชุม โรงพยาบาลสันทราย

จองห้องประชุม

รายละเอียดการจองห้องประชุม โรงพยาบาลสันทราย

  การขอใช้ห้องประชุมของโรงพยาบาลสันทราย
 • เพื่อเป็นการควบคุมการใช้ห้องประชุมของโรงพยาบาลสันทรายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับหน่วยงานราชการภายใน (งาน/กลุ่มงาน/กลุ่มภารกิจ) และส่วนราชการอื่น ที่ขอใช้ห้องประชุมเพื่อการบริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้ห้องประชุมให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้
 • ปฏิบัติในการใช้ห้องประชุม สำหรับส่วนราชการภายในหน่วยงาน (งาน/กลุ่มงาน/กลุ่มภารกิจ)
 • 1. ผู้จัดงานขอใช้ห้องประชุมจะต้องยื่นแบบคำขอใช้ห้องประชุมในระบบ Hos-office ก่อนวันใช้งานไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ
 • 2. งานโสตทัศนศึกษา จะตรวจสอบตารางการใช้ห้องประชุม และแจ้งประสานงานกับผู้จัดงานรับทราบ
 • 3. ผู้จัดงานจะต้องมาประสานกับงานโสตทัศนศึกษา ก่อนวันใช้งานไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ เพื่องานโสตทัศนศึกษาจะได้ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ทั่วไปของห้องประชุม ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 • 4. การจัดสถานที่ ผู้ขอใช้ห้องประชุมจะต้องระบุให้ครบถ้วน เช่น การจัดโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับการประชุมในแต่ละครั้ง
 • 5. งานโสตทัศนศึกษา จะจัดเตรียมความพร้อมของห้องประชุม ดังนี้
  • 5.1 ความสะอาดของห้องประชุม/ห้องน้ำ
  • 5.2 วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุมหรืออบรม เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เและระบบเครื่องเสียง
  • 5.3 ผู้ขอใช้ห้องประชุม จะต้องจัดหาเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม
  • ด้วยตนเอง เช่นการลงทะเบียน และในกรณีที่มีการรับประทานอาหารกลางวัน ,อาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้ทางผู้จัดงานจัดเตรียมมาด้วยตนเอง
  • 5.4 กรณีที่มีการนำเสนอบรรยายสรุป (Power point) ผู้ขอใช้ห้องประชุมจะต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์มาด้วย เพื่อสำรองไว้ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน เครื่องคอมพิวเตอร์ของงานโสตทัศนศึกษาอาจมีเหตุขัดข้อง
 • 6. หากผู้ขอใช้ห้องประชุมต้องการใช้ Laptop (Notebook) ส่วนตัว ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มการประชุมเพื่อดำเนินการ
 • 7. หากมีความประสงค์จะติดป้ายหรือข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม/อบรม/บรรยาย/สัมมนา ดังกล่าว ให้แจ้งงานโสตทัศนศึกษารับทราบ และไม่ติดโดยพละการ
 • 8. หากผู้จัดมีความประสงค์มขอใช้อินเตอร์เน็ต จะต้องทำบันทึกขอใช้อินเตอร์เน็ตตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยสามารถขอได้ไม่เกิน 20 Users โดยระบุ ชื่อ-สกุล ,ตำแหน่ง, หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ใช้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 • ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องประชุม สำหรับส่วนราชการภายนอกหน่วยงาน
 • 1. ผู้ขอใช้ห้องประชุม จะต้องยื่นหนังสือราชการเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันใช้งานไม่น้อยกว่า 5 วัน ทำการ เว้นแต่ในกรณีเร่งด่วน
  • การใช้ห้องประชุม ให้ใช้ในกิจกรรมดังต่อไปนี้
  • 1.1 การประชุม/อบรม/บรรยาย/สัมมนาเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการหรือประชาชนที่หน่วยงานราชการเป็นผู้จัด
  • 1.2 การประชุม อภิปรายทางวิชาการ หรือลักษณะเกี่ยวข้องในทางวิชาการซึ่งไม่ใช่การประชุมที่มีวัตถุประสงค์ทางการเมือง
  • 1.3 งานใด ๆ ซึ่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย พิจารณาเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ทางราชการหรือประชาชนทั่วไป กิจกรรมที่จัดตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เป็นกิจกรรมที่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม อันดี
 • 2. การใช้ห้องประชุมจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
  • - ห้องประชุมสุธรรมาสุสิฐ ชั้น 8 อาคารแสงเดือน ตั้งแต่ 80 คน – 200 คน
  • - ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ตั้งแต่ 10 – 50 คน
 • 3. เมื่อได้รับอนุญาตให้ใช้ห้องประชุม งานโสตทัศนศึกษา จะตรวจสอบตารางการใช้ห้องประชุม และแจ้ง ประสานงานกับผู้จัดรับทราบ
 • 4. ผู้จัดจะต้องมาประสานกับงานโสตทัศนศึกษา ก่อนวันใช้งานไม่น้อยกว่า 1 วันทำการเพื่องานโสตทัศน ศึกษา จะได้ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ทั่วไปของห้องประชุม ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 • 5. การจัดสถานที่ ผู้ขอใช้ห้องประชุมจะต้องระบุให้ครบถ้วน เช่น การจัดโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับการประชุมใน แต่ละครั้ง
 • 6. งานโสตทัศนศึกษา จะจัดเตรียมความพร้อมของห้องประชุม ดังนี้
  • 6.1 ความสะอาดของห้องประชุม/ห้องน้ำ
  • 6.2 วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุมหรืออบรม เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เและระบบเครื่องเสียง
  • 6.3 ผู้ขอใช้ห้องประชุม จะต้องจัดหาเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วม ประชุมด้วยตนเอง เช่น การต้อนรับ การลงทะเบียน และในกรณีที่มีการรับประทานอาหารกลางวัน ,อาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้ทางผู้จัดงานจัดเตรียมมาด้วยตนเอง
  • 6.4 กรณีที่มีการนำเสนอบรรยายสรุป (Power point) ผู้ขอใช้ห้องประชุมจะต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์มาด้วย เพื่อสำรองไว้ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน เครื่องคอมพิวเตอร์ของงานโสตทัศนศึกษาอาจมีเหตุขัดข้อง
 • 7. หากผู้ขอใช้ห้องประชุมต้องการใช้ Laptop (Notebook) ส่วนตัว ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มการประชุมเพื่อดำเนินการ
 • 8. หากมีความประสงค์จะติดป้ายหรือข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม/อบรม/บรรยาย/สัมมนา ดังกล่าว ให้แจ้งงานโสตทัศนศึกษารับทราบ และไม่ติดโดยพละการ
 • 9. หากผู้จัดมีความประสงค์ขอใช้อินเตอร์เน็ต จะต้องทำบันทึกขอใช้อินเตอร์เน็ตตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยสามารถขอได้ไม่เกิน 20 Users โดยระบุ ชื่อ-สกุล ,ตำแหน่ง, หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ใช้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

  ดาวน์โหลดเอกสาร


 •  ประกาศระเบียบการใช้ห้องประชุม

  ดาวน์โหลด
 •  แบบฟอร์มขอใช้บริการอินเตอร์เน็ต โรงพยาบาล

  ดาวน์โหลด
 •  แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม

  ดาวน์โหลด
: อาคารโรงพยาบาลสันทราย
- อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 5 ชั้น
- อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น
- อาคารผู้ป่วยใน 8 ชั้น (อาคารแสงเดือน)
: ติดต่อโรงพยาบาลสันทราย
โทรศัพท์ : 053-921199
โทรสาร: 053-498998
E-mail : Sansaihos@gmail.com
sansaihospital.com
: ที่ตั้ง
เลขที่ 201 หมู่ 11 ถนนเชียงใหม่ - พร้าว
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50290