ITA โรงพยาบาลสันทราย - MOIT ปี 2565

บันทึกลงนามในคำสั่ง/กรอบแนวทาง และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซด์รพ. ดาวน์โหลดเอกสาร

คำสั่งโรงพยาบาลสันทราย เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของรพ.สันทรายปีงบประมาณ2565 ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มขอเผยแพร่คำสั่ง/กรอบแนวทาง ดาวน์โหลดเอกสาร

บันทึกข้อความลงนามรับทราบรายงาน และขอเผยแพร่บนเว็บไซต์ รพ. ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มเผยแพร่รายงานผลการกำกับติดตาม ดาวน์โหลดเอกสาร

กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสันทราย ดาวน์โหลดเอกสาร


1.1 ข้อมูลผู้บริหารแสดงรายนามของผู้บริหาร ประกอบด้วยชื่อ-สกุล,ตำแหน่ง,รูปถ่าย,หมายเลขโทรศัพท์ ดาวน์โหลดเอกสาร

1.2 นโยบายของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร

1.3 โครงสร้างหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร

1.4 หน้าที่อำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร

1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร

1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร

2.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH ดาวน์โหลดเอกสาร

3.พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

4.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร

5.ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร

6.อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยะรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน ดาวน์โหลดเอกสาร

7.ยุทธ์ศาสตร์โดยรวมของประเทศ ดาวน์โหลดเอกสาร

8.นโยบายและยุทธศาตร์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร

9.แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร

9.1 การติดตามการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร

9.2 การติดตามการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลสันทราย ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1-4 ตัดยอด 9 กย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร

10.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร

10.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร

10.2 อนุมัติรายงานแผน Plan fin ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร

10.3 อนุมัติรายงานแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลสันทราย ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร

10.4 อนุมัติรายงานแผนเงินบำรุง โรงพยาบาลสันทราย ปีงบประมาณ 2565 (ปรับแผนกลางปี) ดาวน์โหลดเอกสาร

10.5 อนุมัติรายงานแผน Plan fin ปีงบประมาณ 2565 (ปรับแผนกลางปี) ดาวน์โหลดเอกสาร

10.6 รายงานติดตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงไตรมาส4 เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร

11.คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรีนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลดเอกสาร

12.คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร

13.คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของโรงพยาบาล ดาวน์โหลดเอกสาร

13.1 Flow chart ภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน ดาวน์โหลดเอกสาร

15. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ รอบ12เดือนปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร

15.1 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ รอบ6เดือนปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร

15.2 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ รอบ12 เดือน ปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร

16.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร

16.1 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ6เดือน ปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร

16.2 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ12เดือน ปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร

17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร

17.2.1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร

17.2.2 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ2565 ดาวน์โหลดเอกสาร

17.3.1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 ดาวน์โหลดเอกสาร

17.3.2 ผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 ดาวน์โหลดเอกสาร

17.3.3 ผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 ดาวน์โหลดเอกสาร

17.3.4 ผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 4 ตัดยอด 9 กย.65 ดาวน์โหลดเอกสาร

17.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธ์ใจฯ ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ข้อ 1.1-1.8 ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 2-14 ดาวน์โหลดเอกสาร1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ ดาวน์โหลดเอกสาร

2.หนังสือจัดสรรงบประมาณ ดาวน์โหลดเอกสาร

3.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ2565 ดาวน์โหลดเอกสาร

3.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรพ.สันทราย ปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร

4.คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร

5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์รพ.1-4 ดาวน์โหลดเอกสาร

6.บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส1 ดาวน์โหลดเอกสาร

7.รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส1 ดาวน์โหลดเอกสาร

7.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์รพ.(รายงานผลไตรมาส1) ดาวน์โหลดเอกสาร

7.2 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 ดาวน์โหลดเอกสาร

7.3 รายงานผลดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ไตรมาส2 ปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร

7.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของรพ. ดาวน์โหลดเอกสาร

7.5 บันทึกรายงานและแบบฟอร์มขอเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 ดาวน์โหลดเอกสาร

7.6 บันทึกรายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 ดาวน์โหลดเอกสาร

7.7 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 ดาวน์โหลดเอกสาร

7.8 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 3 ดาวน์โหลดเอกสาร

7.9 บันทึกรายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 4 ดาวน์โหลดเอกสาร

7.10 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 4 ดาวน์โหลดเอกสาร

7.11 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน ไตรมาส 4 ดาวน์โหลดเอกสาร

8.บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสธ.ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560และขออนุญาตเผยแพร่ ดาวน์โหลดเอกสาร

9.ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสธ.ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจฯ ดาวน์โหลดเอกสาร

10.ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสธ.ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจฯ ดาวน์โหลดเอกสาร

11.บันทึอนุมัติรายงานแผน plan fin ปีงบ 65 ดาวน์โหลดเอกสาร

11.1 บันทึกอนุมัติรายงานแผน plan fin ปรับแผนกลางปี ปี 65 ดาวน์โหลดเอกสาร

12.บันทึกอนุมัติรายงานเผยแพร่แผนเงินบำรุงปีงบ 65 ดาวน์โหลดเอกสาร

12.1 บันทึกอนุมัติรายงานแผน plan fin ปรับแผนกลางปี ปี 65 ดาวน์โหลดเอกสาร


สขร.เดือนตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร

สขร.เดือนพฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร

สขร.เดือนธันวาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร

สรุปการจัดหาพัสดุ (สขร) เดือน มกราคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร

สขร.เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร

บันทึกสขร.เดือนตุลาคม-ธันวาคม 64 ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของรพ.(สขร.)ตค.-ธค.64 ดาวน์โหลดเอกสาร

บันทึกข้อความสขร.เดือนมกราคม-มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของรพ.สขร.เดือนมค.-21มีค65 ดาวน์โหลดเอกสาร

สรุปการจัดหาพัสดุ (สขร) เดือน มกราคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร

สรุปการจัดหาพัสดุ (สขร) เดือน กุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร

สรุปการจัดหาพัสดุ (สขร) เดือน มีนาคม 2565 (ตัดยอด 21มีค65) ดาวน์โหลดเอกสาร

สรุปการจัดหาพัสดุ (สขร) เดือน มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร

สรุปการจัดหาพัสดุ (สขร) เดือน เมษายน 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร

สรุปการจัดหาพัสดุ (สขร) เดือน พฤษภาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร

สรุปการจัดหาพัสดุ (สขร) เดือน มิถุนายน 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร

บันทึกความสรุปการจัดหาพัสดุ (สขร.) เดือนมีนาคม ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของรพ.สขร.เดือนมีนาคม ดาวน์โหลดเอกสาร

บันทึกข้อความสรุปการจัดหาพัสดุ (สขร.)เดือนกรกฎาคม-ตัดยอด 9 กันยายน 2565) ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของรพ.สขร. ดาวน์โหลดเอกสาร

สรุปการจัดหาพัสดุ (สขร) เดือน กรกฏาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร

สรุปการจัดหาพัสดุ (สขร) เดือน สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร

สรุปการจัดหาพัสดุ (สขร) เดือน กันยายน 2565 ตัดยอดวันที่ 9 กันยายน 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร


1.1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและขออนุญาตเผยแพร่พร้อมแบบฟอร์มขอเผยแพร่eb6 ดาวน์โหลดเอกสาร

1.2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร

1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณสุขผ่านเว็ปไซต์รพ.(นโยบาย) ดาวน์โหลดเอกสาร

2.1 บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล รพ.สันทราย ปี 2565และขอเผยแพร่ ดาวน์โหลดเอกสาร

2.2 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร

2.2.1 แผนพัฒนาบุคลากร รพ.สันทราย ระยะ 3 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร

2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์รพ.(แผนบริหารทรัพยากรฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร


1.บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ดาวน์โหลดเอกสาร

2.ประกาศสสจ.ชม.เรื่อง มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ดาวน์โหลดเอกสาร

3.กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ดาวน์โหลดเอกสาร

4.หลักฐานการประชุมขี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร

5.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนของปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร

6.แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร


บันทึกข้อความขอเผยแพร่ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และบันทึกข้อความลงนามประกาศโรงพยาบาลสันทราย รอบ 2 ปีงบประมาณ 2564 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรรพ.สันทราย รอบ2ปีงบประมาณ2564 ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของรพ. ดาวน์โหลดเอกสาร

หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงฯ) รอบ 2 ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรรพ.สันทราย รอบ2ปีงบประมาณ2564 ดาวน์โหลดเอกสาร

1. บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ) รอบ1 ปี 2565 1ตค64-31มีค65การขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร

2.ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 (1ตค64-31มีค65)1 ปี 2565 1ตค64-31มีค65การขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร

3.หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ) รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ดาวน์โหลดเอกสาร

4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร


บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร

โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับ การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้ กระทำผิดวินัย ดาวน์โหลดเอกสาร

บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ดาวน์โหลดเอกสาร

ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม ในรูปแบบการอบรมปกติ (On site) และ / หรือ รูปแบบการอบรมอิเล็กทรอนิกส์ (On air) ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสารบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานฯ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ ดาวน์โหลดเอกสาร

บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ดาวน์โหลดเอกสาร

บันทึกและแบบฟอร์มรายงานเรื่องร้องเรียนรอบ6เดือนทั้ง 2ประเภท ดาวน์โหลดเอกสาร

บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จำนวน 1 ชุด รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2565 – 31 สิงหาคม 2565) ดาวน์โหลดเอกสาร

บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสารบันทึกข้อความลงนามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนและขอเผยแพร่บนเว็บไซด์รพ. ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประเด็นข้อ1-6 ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์รพ.(ประกาศ) ดาวน์โหลดเอกสาร

หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ดาวน์โหลดเอกสาร

บันทึกข้อความรับทราบและรายงานสรุปผลการกำกับติดตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์รพ. ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานสรุปผลการกำกับติดตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของรพ.รอบ6เดือนและ12เดือนปีงบประมาณ2565 ดาวน์โหลดเอกสาร


บันทึกข้อความลงนามประกาศเรื่องแนวทางปฏิบัติฯตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสิรมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศเรื่องแนวทางปฏิบัติฯตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร

หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด ปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร

ภาพถ่ายกิจกรรมมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ดาวน์โหลดเอกสาร

บันทึกข้อความรับทราบรายงานสรุปผลการกำกับติดตามประกาศ รพ.สันทราย เรื่องแนวทางการปฏิบัติ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานสรุปผลการกำกับติดตามประกาศโรงพยาบาลสันทราย เรื่อง แนวทางการปฏิบัติฯ ตามที่หน่วยงานได้กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ (รง.สรุปผลการกำกับติดตาม) ดาวน์โหลดเอกสาร


บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ ดาวน์โหลดเอกสาร

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ2และ3 ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของรพ. ดาวน์โหลดเอกสาร


แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลสันทราย ปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร

บันทึกข้อความเสนออนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบปีงบประมาณ2565และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มขอเผยแพร่บนเว็บไซต์ ดาวน์โหลดเอกสาร

บันทึกข้อความเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลสันทราย ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร

บันทึกลงนามและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมรพ.สันทราย ปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ดาวน์โหลดเอกสาร


บันทึกข้อความการกำกับติดตาแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม(ไตรมาส2) ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ (แบบฟอร์ม2) รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของรพ.รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ (แบบฟอร์ม2) รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร

บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มีนาคม 2565) ดาวน์โหลดเอกสาร

บันทึกข้อความการกำกับติดตามการดำเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของรพ.สันทราย ปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของรพ. รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร

บันทึกข้อความรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน รอบ 12 เดือนปีงบประมาณ 2565 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์รพ. และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของรพ.แผนจริยธรรม รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลดเอกสารบันทึกข้อความสั่งการและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร

บันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และรขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ดาวน์โหลดเอกสาร

แนวทางเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยบาลที่สอดคล้องกับบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของรพ.ที่ได้จากข้อ MOIT18 ดาวน์โหลดเอกสาร

หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ดาวน์โหลดเอกสาร

บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของรพ. ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของรพ. ดาวน์โหลดเอกสาร

แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลสันทราย ดาวน์โหลดเอกสาร

รายชื่อสมาชิกของชม STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต โรงพยาบาลสันทราย ดาวน์โหลดเอกสาร

กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต โรงพยาบาลสันทราย ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์รพ.(ชมรมstrong) ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของรพ.(รวม) ดาวน์โหลดเอกสาร


รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้จากระบบ MSRS ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของรพ. ดาวน์โหลดเอกสาร

บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ ดาวน์โหลดเอกสาร

บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด รอบ 12 เดือน ปีงบ 2565 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาล ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้จากระบบ MSRS รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร


1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร

1.2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร

2. มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร

3. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากร ในหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร

4. รายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร

5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม ดาวน์โหลดเอกสาร

6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร1. บันทึกลงนามและแบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ ดาวน์โหลดเอกสาร

2. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ดาวน์โหลดเอกสาร

3. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ดาวน์โหลดเอกสาร

4. บันทึกแจ้งเวียนแบบฟอร์มและคู่มือ ดาวน์โหลดเอกสาร

5.บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์รพ.สันทราย ดาวน์โหลดเอกสาร

6. print screen หน้าจอรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยในระบบ MSRS ดาวน์โหลดเอกสาร

7.แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ MOIT23 ดาวน์โหลดเอกสาร


: อาคารโรงพยาบาลสันทราย
- อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 5 ชั้น
- อาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น
- อาคารผู้ป่วยใน 8 ชั้น (อาคารแสงเดือน)
: ติดต่อโรงพยาบาลสันทราย
โทรศัพท์ : 053-921199
โทรสาร: 053-498998
E-mail : Sansaihos@gmail.com
sansaihospital.com
: ที่ตั้ง
เลขที่ 201 หมู่ 11 ถนนเชียงใหม่ - พร้าว
ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50290