รายชื่อคุรุภัณฑ์
1.เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง (Patient Monitor)
2.เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ (NIBP)
3.เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง
4.เครื่องติดตาม การทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง
5.เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่าง

::หัวข้อ:

::ระบบตามตัวชี้วัด:

::ระบบสำนักงานออนไลน์:

::Refer:

::บริการ: